De juiste lesdagen kan je vinden op onze kalender.

Als je inschrijft voor onze tennislessen ga je akkoord met onze voorwaarden (hieronder beschreven).

Reglement Tennislessen en Stages 

1. ALGEMEEN

 • Iedereen die tennisles of tennisstage wil volgen dient via de website van de school het inschrijvingsformulier in te vullen.
 • BTO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om de lessen/stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de les/stage hieromtrent schriftelijk verwittigd en ontvangt de lesnemer het volledige inschrijvingsbedrag terug.
 • Men is verplicht om volwaardig lid te worden van de desbetreffende tennisclub om te kunnen deelnemen aan de lessen!
 • Leden van BTO gaan voor bij inschrijving van de tennislessen in de winter.
 • Tennisschoenen en tenniskledij verplicht.

2. LESCYCLUS

 • Een trainingscyclus bestaat uit 20 weken training in de winter en 9 weken in de lente, tenzij anders aangegeven. Deze gaan door op een vaste dag en tijdstip.
 • In tornooiweken en officiële schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

3. LESDUUR

 • Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 minuten verstaan;
 • Het aantal trainingsuren/week dat wij per speler aanbieden wordt bepaald aan de hand van de selectiecriteria en de waardering gegeven door de lesgever aan een speler.
 • Aanbod: 3 uur training/week, 2 uur training/week, of 1 uur training/week
 • Wie MEER trainingsuren vraagt dan voorzien, zal slechts toegekend worden indien er bij de opmaak van de planning plaatsen zouden vrijblijven. Prijs is dan de standaard uurtarief inclusief alle bijhorende kosten.

4. INSCHRIJVING

Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de lesnemer.

Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de lesnemer (of de ouders) via email de schriftelijke bevestiging van de reservatie, waardoor deze definitief wordt.

BTO behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren.

Door het versturen van het inschrijvingsformulier is men betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessenreeks.

5. INDELING / RESERVATIE

De indeling gebeurt in functie van de selectievoorwaarden en het spelniveau en de aanstelling c.q. toewijzing van een lesgever is voorbehouden aan de coördinator van BTO.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Wij doen ons uiterste best om u in te delen in de groep van uw keuze. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te vinden. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen les op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.

BTO kan onmogelijk rekening houden met andere activiteiten. Kinderen met onvoldoende beschikbaarheid kunnen worden geweigerd.

Deze lessen staan vast en kunnen niet meer verschoven worden.

BTO zal in de week voorafgaande aan de eerste les/stage via e-mail berichten in welke groep en op welk tijdstip u les/stage heeft . Dit zal pas gebeuren indien het verschuldigde bedrag op onze rekening staat.

Trainingsballen worden door de club beschikbaar gesteld.

6. PRIJZEN & TARIEVEN

 • De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3° en conform de vermelding op het inschrijvingsformulier. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, nadien komt er 15€ extra bij als administratieve kost.

7. BETALINGSMODALITEITEN

De leerling verplicht zich door het doorsturen van het inschrijvingsformulier tot het betalen van het opgegeven bedrag.

Het lesgeld moet u betalen op het rekening nr BE59 0689 3012 3226 van “BTO Tennisschool vzw”

Bij aanvang van de lessenreeks/stage is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk tenzij een vervanger voor uw plaats is gevonden.

8. AKKOORDVERKLARING

Door het invullen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met het lesreglement van de BTO en bij plaatsing gaat u akkoord met de financiële verplichtingen.

Bij inschrijving voor een lespakket of stage bij BTO gaat de lesnemer akkoord met elke tennisleraar die door BTO wordt ingezet voor het geven van de lessen.

Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de lessen/stage verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld.

Deelname aan de lessen/stage/kamp is alleen mogelijk nadat de betaling is ontvangen op onze rekening en dit uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de lessen/stage/kamp. Indien hieraan niet is voldaan word het lesgeld met 18€ verhoogd voor administratiekosten.

9. LESUITVAL

 • Indien een les geen doorgang kan vinden omdat de banen vanwege de regen niet te bespelen zijn of als het te hard regent, zal de les worden ingehaald.
 • Een éénmaal begonnen training geldt als een gegeven training.

10. VERZUIM LEERLING

Niet verschijnen op de les, om wat voor redenen ook, is altijd voor rekening van de lesvolger.

Bij afzeggingen voor een privé/duoles, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven bij de trainer, er is geen restitutie van het lesgeld.

Wanneer een lesvolger na aanvang van de lessen om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. vindt geen restitutie van betaald lesgeld plaats.

11. VERZUIM LERAAR

 • Wanneer de trainer verhinderd is, wordt de training op een later moment ingehaald of wordt deze overgenomen door een invaltrainer.

12. AANSPRAKELIJKHEID

 • BTO is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.
 • U kan wel beroep doen op de verzekering van Tennis Vlaanderen als uw lidmaatschap in orde is.

13. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN

 • Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van BTO en de desbetreffende club. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van inschrijving. Tijdens de tennislessen/-stage en het tenniskamp kunnen opnames gemaakt worden van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van BTO.

14. MISDRAGINGEN TIJDENS DE LES/STAGE

 • Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden zonder restitutie van het lesgeld, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de tennisschoolcoördinator van BTO informeren. Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

COÖRDINATOR BTO:

 • Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten, kunt u terecht bij Sven Plees, de coördinator van BTO, via e-mail: sven.plees@bto-tennisschool.be

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info